PROMOCJA!!!

TERAZ WIOSENNE RABATY NAWET DO 20% !!!

Regulamin strony

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, muszą być złożone w formie pisemnej na adres: Multibrand sp. z o.o. sp.k. 36-001 Trzebownisko 1033 lub e-mail na adres: [email protected]

2. W reklamacji należy wskazać:

- imię i nazwisko zgłaszającego reklamację oraz dane kontaktowe na które może być złożona odpowiedź na reklamację

- przedmiot reklamacji

- informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji

- żądanie Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność pojazdu do umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających jego używanie lub udostępnienia innego pojazdu)

3.Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji.

4. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń

5. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustaw o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 683 ze zm.) Najemcy będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu Pojazdu, w związku z jej zawarciem na odległość lub poza lokalem Wynajmującego.

6. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego.

7. Płatność czynszu najmu lub zaliczki 25% może być dokonana poprzez panel T-Pay, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, kartą płatniczą lub kredytową.

8. Wynajmujący ma prawo odmówić zwrotu zaliczki lub pełnej kwoty najmu w przypadku odstąpienia przez Najemcę z rezerwacji pojazdu.Postanowienia końcowe

9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.

10. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.

11. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego.

12. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i zrozumiał ich treść, podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym i że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Masz pytania? Zadzwoń: (+48) 501 090 070

  • GoRent24
  • Trzebownisko 1033
  • 36-001 Trzebownisko
  • NIP: 5170396672
  • Regon: 382292311

Nasi partnerzy:

GoRent24 © 2018. All rights reserved. Projekt i wykonanie: RentCarSoft

MENU